Interim Principal Announcement

Posted June 21, 2023

Denver Public Schools, Office of Schools

June 21, 2023 

Dear Kunsmiller Creative Arts Academy Community, 

We hope you are enjoying your summer! The primary purpose of this letter is to update you on the principalship for the 2023-2024 school year. 

As previously shared, we are very grateful for the positive impact that Principal Pete Castillo has made in the lives of our KCAA students and we will forever be indebted for his commitment to instructional excellence and sincere love for the KCAA community. Please join us in honoring his extraordinary service to students, staff, and the community. 

Due to the timing of this announcement and the need to plan for the upcoming school year, we are excited to announce that Mr. Chuck Puga has been appointed as the Interim Principal to launch the 2023-2024 school year. Chuck Puga recently served as the Principal of Smoky Hill High School in Aurora Colorado from 2015 – 2022, and has worked in education since 1989. He graduated from The Colorado College in 1989 with a degree in History and a minor in Education, and received his Master’s Degree in Administration and Supervision in 1996. Chuck was a classroom teacher for 15 years at the middle school and high school levels and has been in public school administration for 18 years with the last 16 as a high school principal. He was honored as the Colorado High School Principal of the Year in 2020. He is now teaching at Regis University in Denver as well as working as a NASSP (National Association of Secondary School Principals) Facilitator for the New Principals Network nationwide. Please join us in welcoming Mr. Chuck Puga, as our Interim Principal at KCAA for the 2023-2024 school year! 

In the upcoming school year, we will continue to work with the community to engage in the interview process for the next long-term principal. Mr. Puga may be considered as a candidate for the long term role. We know this transition may be difficult for staff, students, and families alike, but we also know that this approach is the best option in creating an opportunity for stakeholder voice, given that the school year has ended. 

Again, we thank you for your support and we look forward to you engaging with you in this process. If you have any questions, we encourage you to reach out to the Family & Community Helpline at 720-423-3054 or FACE@dpsk12.org

Thank you for your support as we work together during this transitional period. 

Sincerely,

Melissa Boyd 

Collaborative Director, High Schools 2 

Dr. Christina Sylvester

Operational Service Director


21 de junio de 2023

Estimada Comunidad de la Academia de Artes Creativas Kunsmiller: 

¡Esperamos que estén disfrutando de un verano maravilloso! El objeto principal de esta carta es actualizarlos con respecto al cargo de director para el año escolar 2023-2024. 

Tal como les informamos antes, agradecemos el impacto positivo que ha tenido el director Pete Castillo en la vida de nuestros estudiantes en KCAA y siempre estaremos en deuda con él por su compromiso a la excelencia docente y el sincero cariño por la comunidad de KCAA. Acompáñennos a honrar su extraordinario servicio a los estudiantes, miembros del personal y la comunidad. 

Debido fecha de este anuncio y a la necesidad de planear el próximo año escolar, nos complace anunciar que ha designado al señor Chuck Puga como director interino para abrir el año escolar 2023-2024. Chuck Puga recientemente se desempeñó como director de la Escuela Preparatoria Smoky Hill en Aurora, Colorado, desde 2015 hasta 2022, y ha trabajado en la educación desde 1989. Se graduó en The Colorado College en 1989 con un grado en Historia y una mención en Educación, y recibió su maestría en Administración y Supervisión en 1996. Chuck fue maestro de salón de clases durante 15 años a nivel de secundaria y preparatoria y ha estado en la administración de escuelas públicas durante 18 años, los últimos 16 de ellos como director de escuela preparatoria. En 2020 fue honrado como Director de Escuela Preparatoria del Año de Colorado. Ahora enseña en Regis University en Denver, a la vez que trabaja como Facilitador de la Asociación Nacional de Directores de Escuelas Secundarias (NASSP) para la red New Principals Network a nivel de todo el país. Acompáñenme en dar la bienvenida al señor Chuck Puga como nuestro director interino de KCAA para el año escolar 2023-2024! 

El próximo año escolar, seguiremos trabajando con la comunidad para participar en un proceso más sólido de entrevistas a fin de escoger al próximo director definitivo. Es posible que se considere al señor Puga como candidato para este puesto a largo plazo. Sabemos que esta transición puede ser difícil para el personal, los estudiantes y las familias pero también sabemos que esta es la mejor opción para crear la oportunidad de que las partes interesadas expresen su opinión, dado que ya ha finalizado el año escolar 

Reiteramos nuestro agradecimiento por su apoyo y esperamos con entusiasmo participar con ustedes en este proceso. Si tienen alguna pregunta, llamen a la Línea de ayuda del Departamento de Enlaces Familiares y Comunitarios al 720-423-3054 o envíen un mensaje por correo electrónico a FACE@dpsk12.org

Gracias por su apoyo a medida que trabajamos juntos durante este período de transición. 

Atentamente.

Melissa Boyd, Directora de colaboración de escuelas secundarias 2 

Dr. Christina Sylvester, Directora de Servicios Operativos


Ngày 21 Tháng Sáu, 2023 

Kính gửi Cộng đồng Học viện Nghệ thuật Sáng tạo Kunsmiller, 

Chúng tôi hy vọng quý vị đang tận hưởng mùa hè của mình! Mục đích chính của thư này là để cập nhật cho quý vị về chức vụ hiệu trưởng cho năm học 2023-2024. 

Như đã chia sẻ từ trước, chúng tôi rất biết ơn về những tác động ảnh hưởng tích cực mà Hiệu trưởng Pete Castillo đã tạo ra đối với cuộc sống của các học sinh KCAA và chúng tôi sẽ luôn cảm kích vì sự cam kết để đạt mức xuất sắc về mặt hướng dẫn cũng như lòng yêu mến chân thành của thầy dành cho cộng đồng KCAA. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh quá trình phụng sự tuyệt vời của thầy đối với học sinh, nhân viên và cộng đồng. 

Do thời điểm của thông báo này và nhu cầu cần lập kế hoạch cho năm học tới, chúng tôi xin vui mừng thông báo thầy Chuck Puga đã được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Lâm thời vào đầu năm học 2023-2024. Gần đây, thầy Chuck Puga giữ chức vụ Hiệu trưởng của Trường Trung học Phổ thông Smoky Hill tại Aurora, Colorado từ năm 2015-2022, và đã làm việc trong ngành giáo dục từ năm 1989. Thầy tốt nghiệp từ trường The Colorado College vào năm 1989 với bằng Lịch sử và chuyên ngành phụ là Giáo dục, và nhận bằng Thạc sĩ về Quản lý và Giám sát trong năm 1996. Thầy Chuck đã từng giữ vị trí giáo viên phụ trách lớp học trong 15 năm ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông và làm công việc quản lý trường công lập trong 18 năm, với 16 năm qua trong cương vị hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Thầy được vinh danh là Hiệu trưởng Trung học Phổ thông Colorado của Năm vào năm 2020. Thầy hiện đang giảng dạy tại trường đại học Regis University tại Denver, cũng như giữ chức vụ Điều phối của NASSP (Hiệp hội các Hiệu Trưởng cấp Trung học Toàn quốc) cho Mạng lưới Hiệu Trưởng Mới trên toàn quốc. Vui lòng cùng chúng tôi hoan nghênh thầy Chuck Puga với tư cách là Hiệu trưởng Lâm thời tại KCAA trong năm học 2023-2024! 

Trong năm học tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để khuyến khích cộng đồng tham gia vào quy trình phỏng vấn nhằm tìm kiếm vị hiệu trưởng mới kế nhiệm lâu dài . Thầy Puga có thể được coi là một ứng cử viên cho chức vụ dài hạn. Chúng tôi biết rằng quá trình chuyển tiếp này có thể khó khăn đối với đội ngũ nhân viên, học sinh và các gia đình, nhưng chúng tôi cũng biết rằng phương thức này là cách tốt nhất để tạo cơ hội cho các bên có lợi ích liên quan được góp tiếng nói, khi mà năm học đã kết thúc. 

Một lần nữa, xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị và chúng tôi rất mong quý vị tham gia vào quy trình này. Nếu có thắc mắc, quý vị nên liên lạc với Đường dây Hỗ trợ Gia đình & Cộng đồng theo số 720-423-3054 hoặc FACE@dpsk12.org

Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị khi chúng ta cùng nhau hợp tác trong giai đoạn chuyển tiếp này. 

Trân trọng, 

Melissa Boyd, Trưởng ban Hợp tác, Trung Học Phổ thông 2 

TS. Christina Sylvester, Trưởng ban Dịch vụ Vận hành